Maandag – vrijdag: 07:00 – 18:00 uur, Zaterdag: 08.00 – 12.00 uur

Tel.: +32 (0) 3 283 63 33       E-mail: info@bkdexpress.be

Van Kleine auto’s t/m bestelwagens wij hebben het allemaal!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Artikel 1. 

De hiernavolgende algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op de verhuur van alle voertuigen van BKD-EXPRESS BV, met maatschappelijke zetel gelegen te Provinciesteenweg 660, 2530, Boechout, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0508.843.885 (hierna: de verhuurder), met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de huurder. Bij het reserveren en gebruiken van onze voertuigen is de huurder gebonden door en aanvaardt hij deze algemene voorwaarden. 

Onderhavige en bijgevoegde gedetailleerde en beschreven overeenkomst betreft een huurcontract. 

De voertuigkeuze kan de toegang tot bepaalde landen beperken. Voor een beschrijving van deze toegangsbeperkingen zijn de landen verdeeld in drie zones. 

Zone 1: Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Vaticaanstad, Zweden en Zwitserland. 

Zone 2: Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. 

Zone 3: Alle landen die niet in zone 1 of 2 liggen. 

Vrachtwagens, bestelwagens en personenbussen van alle merken mogen alleen rijden in de zones 1 en 2. 

De toegang tot de landen van zone 3 is voor geen enkel voertuig toegestaan. 

Wanneer regels betreffende grensoverschrijdende huur worden geschonden, vervalt de geldigheid van alle verzekeringen. 

Artikel 2. 

Elke reservering zal zo spoedig mogelijk bevestigd worden per telefoon of e-mail. Enkel bij een online reservatie krijgt de huurder altijd een e-mail ter bevestiging van de goede ontvangst van zijn reservering. Mocht het voertuig niet voorradig zijn, neemt de verhuurder contact op met de huurder. De huurder brengt bij voorkeur een bewijs van reservatie mee naar de shop. 

Door de reservatie via de BKD-EXPRESS applicatie is de huurder ermee akkoord dat de verhuurder zowel telefonisch als elektronisch met hem communiceert. Het is de verhuurder toegestaan e-mailberichten en andere mededelingen te sturen m.b.t. reservering. 

De huurder kan zijn bestelling wijzigen of annuleren via een e-mail naar (*). Ingeval een overeenkomst werd gesloten, heeft de huurder-consument het recht om aan de verhuurder mede te delen dat hij afziet van de huur, zonder betaling van een vergoeding en zonder opgave van een motief binnen de 14 dagen na de bestelling en ten laatste 48 uur voor de afhaling van het voertuig. In elk ander geval waarin de klant verzaakt aan een door hem geplaatste reservering of bestelling en derhalve het voertuig niet afhaalt, of annuleert binnen 48 uur, zal een schadeloosstelling aan de klant worden aangerekend ten bedrage van 150 euro voor iedere dag wachttijd of stilstand van dit voertuig. De vergoeding voorzien in dit artikel blijft door de huurder verschuldigd voor iedere dag stilstand van het voertuig, hetzij door zijn toedoen, door zijn schuld of wegens ongeval. In geval van een vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst zal de huurder het huurbedrag betalen voor de initieel opgegeven huurperiode. 

Artikel 3. 

Alle prijzen zijn aangeduid in euro. Deze prijzen zijn steeds vermeld inclusief en exclusief BTW, doch exclusief andere kosten (afkoop bedrag eigen risico, brandstofverbruik, extra kilometers, extra bestuurder, en milieubijdrage). Voormelde opsomming is niet limitatief. De betaling wordt uitgevoerd in euro. De verhuurder heeft het recht om op grond van een geldige reden (bijvoorbeeld wijziging in grondstofprijzen, wijziging in de diensten en prijzen van toeleveranciers, wetswijzigingen, enz.) de aangeduide prijs te wijzigen voor de huurder een bestelling plaatst. 

Artikel 4. 

De verhuring wordt toegestaan voor een termijn van minimum 2 uren en zoals in huidig contract toegestaan. Verlenging is mogelijk in zoverre zij/hij dit ter plaatse ofwel schriftelijk/per mail aanvraagt aan de verhuurder 2 

ten minste 24 uur vóór het einde van de overeengekomen huurperiode. De lopende huurovereenkomst zal bijgevolg worden aangepast of een nieuwe huurovereenkomst zal worden opgesteld. Wanneer een huurovereenkomst van X uren is aangegaan en deze termijn wordt overschreden wordt automatisch een dagvergoeding toegepast. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij vrijwillige evenals gedwongen stilstand van het voertuig. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbindt/verbinden er zich toe op eerste verzoek van de verhuurder de wagen aan de verhuurder vrij te geven, zonder hiervoor aanspraak te kunnen maken op welke vergoeding ook. De verhuurder kan tevens te allen tijde het verhuurde voertuig door een ander vervangen. De verhuurder zal nooit een vergoeding verschuldigd zijn aan de huurder volgens de hierbij gegeven, niet beperkende gevallen: vertraging van het transport, averij aan de goederen, werkloosheid van het personeel, terroristische aanslagen, enz. De verhuurder heeft tevens het recht om al de bijkomende kosten die werden veroorzaakt door aan de huurder toerekenbare feiten of omstandigheden aan te rekenen aan de huurder. Dit zijn alle kosten in de breedste zin van het woord die gemaakt dienen te worden om het voertuig terug te recupereren. Hieronder wordt verstaan: takelkosten, wegentaks, douanekosten, repatriëringkosten, stallingkosten, gerechtskosten, kosten juridische bijstand, enz. (voormelde opsomming is niet limitatief). 

Artikel 5. 

De voertuigen worden ter beschikking gesteld aan de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders. Het voertuig mag alleen door de in het huurcontract genoemde bestuurders worden bestuurd, tenzij de verhuurder hier expliciet schriftelijk toestemming voor geeft. Indien het voertuig door andere dan de hierboven genoemde personen moet worden bestuurd, wordt voor elke extra bestuurder een toeslag in rekening gebracht. Bij het ophalen van het voertuig moeten de originele rijbewijzen van de eventuele extra bestuurders worden getoond. De huurder is verplicht om voor het rijden te controleren of eventuele schade aan het voertuig al gedocumenteerd is, alsook de goede werking na te kijken van lichten, remmen en kilometerteller. De huurder dient hiertoe een tegensprekelijke schadefiche en checklist in te vullen waarin eventuele zichtbare gebreken of onvolledige uitrustingen worden gemeld. De huurder dient hiertoe foto’s te maken van het voertuig en deze ter beschikking te stellen van de verhuurder via de BKD-EXPRESS applicatie. De huurder na nazicht en door ondertekening van deze checklist erkent/erkennen de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders het voertuig in de staat zoals beschreven in de checklist te hebben ontvangen en voorzien van de in de checklist beschreven uitrusting en bijbehoren. In het geval dat het voertuig nieuwe schade vertoont, moet de huurder de verhuurder in de BKD-EXPRESS applicatie informeren via de bijbehorende functie. De voertuigen zijn voorzien van alle officiële documenten, zoals vereist door de reglementering op het verkeer. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders aanvaarden het voertuig in goede staat van werking te hebben ontvangen, voorzien van een volledige uitrusting en de wettelijk voorziene bijbehoren. In geval er boordbescheiden zouden zijn verloren gegaan tijdens de verhuring, zal de huurder een schadevergoeding betalen, in verhouding tot de door de verhuurder geleden schade, dewelke onmiddellijk eisbaar is, doch met een minimum van 250 euro. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verklaart/verklaren tevens te hebben vastgesteld dat de kabel van de kilometerteller bij voertuigen uitgerust met tachograaf (zowel analoog als digitaal) door een lood gemerkt werd. Indien tijdens het gebruik of bij de inlevering zou worden vastgesteld dat één van de merktekens van de tachograaf of kilometerteller verwijderd of beschadigd zouden zijn, zal de huurder een forfaitaire vergoeding à rato van 600 kilometer per dag verschuldigd zijn aan de verhuurder. 

De huurder verbindt er zich toe het voertuig in dezelfde staat terug te brengen, met dezelfde uitrusting, afgezien van de normale slijtage. Alle beschadigingen, van welke aard ook, vallen volledig ten laste van de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder. 

Artikel 6. 

Geen enkele publiciteit mag op het voertuig worden aangebracht, behalve deze uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door de verhuurder. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbindt/verbinden er zich toe: 3 

Het voertuig te gebruiken als een goede familievader, en voor het gebruik waarvoor het bestemd werd. Aldus is het verboden in het voertuig goederen te laden die schade kunnen toebrengen, hetzij door de aard ervan, de verpakking ervan, of de vasthechting ervan. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbindt/ verbinden er zich toe geen goederen te laden, die gevaarlijk zijn, of die gereglementeerd zijn door de wegenadministratie, daar waar hij niet over de vereiste vergunningen zou beschikken. Het laden of vervoeren van gevaarlijke producten onder ADR-reglementering is verboden, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de verhuurder. 

Het voertuig uitsluitend voor eigen rekening te gebruiken 

Geen enkel misbruik van het voertuig te maken, zoals overdreven snelheid, laden boven het toegelaten gewicht, gebruik maken van een aanhangsel met kabels of stangen. 

Het voertuig onder geen enkel beding te gebruiken voor onwettige activiteiten of verboden doeleinden (zowel binnen de grenzen van België als daarbuiten). 

Geen enkele verandering aan het voertuig aan te brengen. 

Het voertuig niet af te staan, zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel, alsook om het voertuig te allen tijde enkel zelf of door de op het contract limitatief opgegeven bestuurders te (laten) besturen. In geval van overtredingen of ongevallen veroorzaakt door niet opgegeven bestuurders of huurders, zal de veroorzaakte schade niet verzekerd zijn, niettegenstaande er zelfs een afkoopsom en/of verzekering werd overeengekomen. De huurder en de opgegeven bestuurders blijven in dit geval hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor al de veroorzaakte schade, boetes en retributies, alsook voor de administratieve kosten. 

De verhuurder te vergoeden voor alle kosten voor ontsmetting en reiniging die noodzakelijk zijn ingevolge het vervuilend vervoer (van welke aard ook). 

Artikel 7. 

De huurder moet minstens 21 jaar oud zijn en reeds meer dan twee jaar in het bezit zijn van een geldig Europees rijbewijs dat hem toelaat een voertuig type B te besturen in België doorheen de volledige huur. 

De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zijn steeds samen (hoofdelijk en solidair) aansprakelijk voor de overtredingen en de belastingen, boetes of retributies als gevolg hiervan, die worden begaan met het voertuig, ongeacht wie op dat ogenblik het voertuig bestuurde, zelfs voor diegene gemaakt door derden waaraan de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders volgens deze overeenkomst het voertuig niet had mogen afstaan. Zij zullen alle boetes, belastingen, retributies en/of vergoedingen dienen te betalen die hieruit voortvloeien. Per opgelopen belasting, retributie en/of boete zal er bovendien voor de administratieve verwerking door de verhuurder, steeds een administratieve kost van 40 euro per boete/belasting/retributie worden aangerekend aan de huurder. De huurder erkent eveneens op de hoogte te zijn gebracht door de verhuurder van het feit dat in de voertuigen een absoluut rookverbod van kracht is. Bij schending van dit rookverbod zal een toeslag aangerekend worden van 50 euro. 

Elke vorm van overtredingen en belastingen, boetes of retributies als gevolg hiervan, zal door de verhuurder kunnen worden aangerekend op de creditcard van de huurder (indien beschikbaar) of zal hem/haar worden gefactureerd. 

De huurder en/of de bestuurders verklaren te beschikken over geldige identiteitspapieren en een geldig rijbewijs voor het gehuurde voertuig en voor zover deze wettelijk vereist, over de nodige vergunningen te beschikken alsook over voldoende ervaring voor het gebruik of het besturen van het gehuurde voertuig. De huurder/bestuurder zal het voertuig enkel gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is. Gebruik voor onwettige of verboden doeleinden of voor een wedstrijd, sportprestatie of welke andere prestatietest ook is verboden. Alle schade die hierdoor zou ontstaan aan het voertuig en/of aan derden zal integraal ten laste worden gelegd van de huurder en contractueel bepaalde bestuurder, zonder tussenkomst van de verzekering. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbinden zich er tevens toe alle nuttige maatregelen te treffen ter voorkoming van verkeerdelijk, onrechtmatig en/of niet contractueel gebruik van het voertuig, door zichzelf als door derden. De huurder zal, in geval van inbeslagname of verbeurdverklaring van het voertuig, om welke reden ook, de verhuurder integraal vrijwaren voor alle vorderingen en kosten die hieruit zouden voortvloeien. 4 

Artikel 8. 

Het verbruik van de brandstof is steeds en integraal ten laste van de huurder die de juiste brandstof zal gebruiken naargelang de technische vereisten opgelegd door de fabrikant van het voertuig. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zullen dagelijks het water- en oliepeil nazien en dit minstens op het minimumpeil houden, en eveneens het antivriesgehalte controleren en zonodig bijvullen. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zullen de juiste oliën of additieven gebruiken. In geval van nalatigheid hierop (bijv. het fout toevoegen van AdBlue) is de schade volledig voor rekening van de huurder en wordt er uitdrukkelijke op gewezen dat dergelijke schadegevallen niet verzekerd zijn. Op eerste vraag van de verhuurder verbinden de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders er zich tevens toe het gehuurde voertuig voor periodiek onderhoud tijdig binnen te brengen. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zullen onmiddellijk alle defecten en gebreken aan het voertuig aan de verhuurder melden. Indien onderweg een herstelling nodig zou blijken, moet deze toevertrouwd worden aan de verhuurder. Indien zulks onmogelijk zou blijken, dient de huurder vooraf het schriftelijk akkoord van de verhuurder te bekomen, alvorens het voertuig door een derde te laten herstellen. Kosten gemaakt door de huurder en/of de bestuurder, en waarvoor een voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder aanwezig is, zullen hem enkel worden terugbetaald indien de desbetreffende facturen worden opgesteld op naam van BKD-EXPRESS BV, met maatschappelijke zetel gelegen te Provinciesteenweg 660, 2530,  Boechout, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0508.843.885.Elke herstelling, uitgevoerd zonder de expliciete toestemming van de verhuurder, zal exclusief ten laste van de huurder blijven. Uitzondering wordt gemaakt voor spoed- eisende tussenkomsten, die het behoud van het voertuig moeten verzekeren (bijv. brand). De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbinden er zich toe het voertuig steeds op zijn (hun) kosten terug te brengen bij de verhuurder. Bij eventuele bandbreuk zal (zullen) de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders, teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken, er voor zorgen dat het reservewiel onmiddellijk wordt gemonteerd en dat de lekke band dadelijk wordt hersteld. Ingeval de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders nalaten zulks te doen, hetgeen kan worden vastgesteld aan de hand van de schade aan de band, is (zijn) de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders gehouden om de waarde van een nieuwe band van hetzelfde type aan de verhuurder te betalen. Kosten door de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders gemaakt, en waarvoor hij het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder heeft bekomen, zullen hem enkel worden terugbetaald indien de desbetreffende facturen worden opgesteld ten aanzien van BKD-EXPRESS BV, met maatschappelijke zetel gelegen te Provinciesteenweg 660, 2530,  Boechout, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0508.843.885. 

Artikel 9. 

De takelkosten, kosten voor ophaling en repatriëring vallen nooit onder de verzekering en zullen steeds integraal gefactureerd worden. De ontlasting voor de materiële schade aan het huurvoertuig en de verzaking van het verhaal lastens de huurder voor de hierboven vermelde gevallen, geldt ook niet in geval van zware fout, bedrieglijk opzet van de huurder of zijn aangestelde, in geval van dronkenschap of enigerlei vorm van intoxicatie. In deze gevallen zal steeds de integrale schade worden verhaald op de huurder en de contractueel bepaalde bestuurder, die hoofdelijk en solidair gehouden zijn. De ontlasting zal evenmin door de huurder kunnen worden ingeroepen wanneer de oorzaak van het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade te wijten is aan de staat van oververmoeidheid van de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders van het huurvoertuig, ingevolge niet naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen omtrent rij- en rusttijden, ingevolge niet-naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen omtrent de modaliteiten van het rijbewijs van de huurder (bijvoorbeeld het niet mogen vervoeren van passagiers). De huurder dient dit desgevallend voorafgaandelijk aan de huur mee te delen aan de verhuurder, waarna de verhuurder zich het recht voorbehoudt om de verhuring te weigeren. De huurder verleent het recht aan de verhuurder om de authenticiteit van het rijbewijs te controleren. In dergelijke gevallen zullen de huurder en de contractueel bepaalde bestuurder ook hoofdelijk en solidair gehouden zijn alle schade te vergoeden. 5 

Artikel 10. 

Een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering is automatisch inbegrepen in de verhuurdiensten, overeenkomstig de wet van 12 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een voertuig ten aanzien van derden voor schade toegebracht aan hun goederen, een lichamelijk letsel of een overlijden dat het gevolg is van een ongeval dat heeft plaatsgevonden tijdens het gebruik van het voertuig. Het bedrag van de dekking is overeenkomstig de regelgeving dienaangaande. 

Onder burgerlijke aansprakelijkheid is de volgende schade niet mee voorzien: 

– Schade aan het dak van het voertuig en schade door de lading; 

– Schade die voortkomt uit een grove fout of grove nalatigheid van de huurder of bestuurder (bijvoorbeeld rijden onder invloed van drugs of alcohol); 

– Schade die opzettelijk werd aangebracht (bijvoorbeeld fraude) door de huurder en/of bestuurder 

– Schade aan de goederen die je vervoert. 

Het aantal inzittenden is bepaald door de homologatie van het voertuig en mag geenszins overschreden worden. Bij je verzekeringsmakelaar kan je een extra verzekering afsluiten voor je lading of voor de inzittenden bijkomend te verzekeren. De contractuele opgegeven bestuurder is niet verzekerd voor lichamelijk letsel ten gevolge van een ongeval waarbij zijn aansprakelijkheid betrokken is. De repatriëring van personen is niet inbegrepen in de huurovereenkomst. Wij raden aan bij gebruik in het buitenland van het gehuurde voertuig een reis-/bijstandsverzekering af te sluiten voor bestuurder en inzittenden van het gehuurde voertuig. 

Het gebruik van voertuigen in strijd met de huurovereenkomst, zoals gebruik voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals in de zin van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, of vervoer van stoffen waarvoor een vergunning vereist is volgens de geldende regelgeving, gebruik buiten de in de huurovereenkomst toegestane gebieden of gebruik anders dan waarvoor het voertuig is bestemd, is uitgesloten van de verzekering. 

De huurder / contractueel bepaalde bestuurder is niet gerechtigd om aansprakelijkheid voor een derde geheel of gedeeltelijk te erkennen of te aanvaarden zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder in geval van een aansprakelijkheidsclaim. 

De huurder / bestuurder is verplicht om de schade bij een ongeval zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Waar redelijk, moet de huurder de instructies van de verhuurder volgen en de beoordeling en afwikkeling van de schade ondersteunen. 

Artikel 11. 

Bij ongeval is de huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de 12 uur schriftelijk in kennis te stellen. Per ongeval zal er bovendien voor de administratieve verwerking door de verhuurder, steeds een administratieve kost van 50 euro per ongeval worden aangerekend aan de huurder. De huurder neemt uitdrukkelijk de verplichting op zich binnen de 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, alle aan de verhuurder te vergoeden ten gevolge van het ongeval waarin hij werd betrokken, ongeacht diens burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Wanneer door een verzekeraar enige vergoeding zou worden betaald, zal de huurder daarvan terugbetaling ontvangen, onder aftrok van de vrijstelling, zoals contractueel bepaald. Indien de huurder hierom verzoekt, zal hij na integrale betaling van de volledige herstellingskosten gesubrogeerd worden in de rechten van de verhuurder, tegenover iedere aansprakelijke derde of verzekeraar. Deze subrogatie zal alsdan het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst. Tevens zal de huurder steeds, en binnen de 24 uur na het ongeval, een duidelijke en volledig ingevulde en ondertekende ongevalsaangifte aan de verhuurder doen toekomen, evenals het eventuele nummer van het proces-verbaal door de politionele overheden van de plaats waar het ongeval of de schade zich hebben voorgedaan. Bij verzuim van aangifte van ongeval, verliest de huurder alle rechten op de bestaande verzekeringspolis en blijven alle gevolgen en kosten daarvan, integraal te zijnen laste. De huurder en/of bestuurder mag bij een ongeval geen aansprakelijkheid erkennen en zal onmiddellijk elke ingebrekestelling, assignatie en andere documenten aan de verhuurder overmaken. 6 

Artikel 12. 

Zodra diefstal of verdwijning van het gehuurde voertuig door de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders wordt vastgesteld, evenals brand, zal/zullen hij/zij hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie en binnen de 12 uur aan de verhuurder de gegevens overmaken van het opgestelde proces-verbaal, alsook hiervan een duidelijk leesbare kopie overmaken. Bij gebreke hieraan of laattijdige aangifte zal de huurder in geen enkel geval meer aanspraak kunnen maken op haar verzekering en zal zij de volledige schade aan de verhuurder dienen te vergoeden. 

Artikel 13. 

Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder, zijn vertegenwoordigers en zijn agenten, is beperkt tot de directe schade en tot schade die het gevolg is van de opzet of grove schuld van het management van verhuurder. Andere aansprakelijkheid, inclusief aansprakelijkheid voor schade door dood of persoonlijk letsel, of schade veroorzaakt door werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers van verhuurder is uitgesloten. Onder directe schade wordt in ieder geval niet begrepen gemiste omzet of winst. Alleen indien en voor zover de voorgaande uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens niet wordt toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot de directe schade van hoogstens het bedrag van de huurovereenkomst in de maand waarin en in verband waarmee het schadegeval zich voordeed. Alleen indien en voor zover de voorgaande uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens niet wordt toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot de directe schade van hoogstens het bedrag (exclusief btw) dat door zijn verzekering in voorkomend geval wordt uitgekeerd. Op verzoek wordt informatie verschaft over de inhoud van de polisvoorwaarden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de zaken die door huurder of derden worden achtergelaten bij teruggave aan de verhuurvestiging; dit geldt niet in geval van opzet of grove schuld van de verhuurder of zijn leidinggevenden. 

Artikel 14. 

Bij schade aan het voertuig, verlies van het voertuig of niet inachtneming van enige bepaling van het huurcontract, is de huurder in beginsel aansprakelijk in overeenstemming met de algemene aansprakelijkheidsregels. In het bijzonder moet de huurder het voertuig terugbrengen in de toestand waarin hij deze ontving. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van enige gebeurtenis gedurende de huurperiode alsmede alle schade welke op enige wijze verband houdt met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende. 

Alle door verhuurder verhuurde voertuigen zijn standaard verzekerd. Ter beperking van het resterende aansprakelijkheidsrisico van huurder kan huurder aanvullend aansprakelijkheid voor schade afkopen middels een overeen te komen eigen risico. De hoogte van het eigen risico per schadegeval wordt in de huurovereenkomst overeengekomen. Een overzicht en de details van de verzekering en deze aanvullende diensten ter beperking van het aansprakelijkheidsrisico van verhuurder kunnen worden ingezien bij verhuurder ter inzage en zullen op eerste verzoek van de huurder kosteloos worden toegezonden. Deze dekkingen gelden alleen indien huurder voldoet aan alle overeengekomen bepalingen en voorwaarden. 

De huurder is onbeperkt aansprakelijk voor alle verkeersdelicten en administratieve overtredingen, alle overtredingen van wettelijke bepalingen, alsmede voor elke inmenging met betrekking tot eigendom door hem/haar of derden aan wie de huurder de auto heeft meegegeven. 

In het geval van overmatige vervuiling van het voertuig, waarvoor een speciale reiniging van het voertuig vereist is, of als het voertuig met odeurschade wordt geretourneerd, dient de huurder de verhuurder schadevergoeding betalen. 

Elke vorm van schade zal door de verhuurder kunnen worden aangerekend op de creditcard van de huurder (indien beschikbaar) of zal hem/haar worden gefactureerd, tenzij de huurder aantoont dat er in hoofde van de verhuurder geen of aanzienlijk lagere kosten en/of schade is ontstaan, onverminderd het recht van de verhuurder om een hogere schadevergoeding of verlies te eisen. 

De huurder dient bij het gebruik van tolwegen te zorgen voor de tijdige en volledige betaling van de tolkosten. 

Wanneer een gehuurde vrachtwagen met een aanhangwagen wordt gebruikt, dient de huurder er dan ook voor te zorgen dat de motorrijtuigenbelasting voor de aanhanger (aanhangertoeslag) tijdig en volledig wordt betaald. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle vorderingen, belastingen (inclusief rente, boetes voor 7 

late betaling en andere incidentele vorderingen), kosten, boetes en waarschuwingsboetes, die autoriteiten wegens schending van de bovengenoemde verplichtingen eisen van de verhuurder. 

Meerdere huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor claims die voortvloeien uit of verband houden met de huurovereenkomst. 

Artikel 15. 

Voorafgaand op het voltooien van de reservatie zal de huurder gevraagd worden om de verhuurder een terugbetaalbare waarborg te storten, afhankelijk van zijn of haar keuze van het type voertuig én van de duur van de daarbij horende huur. 

Onder waarborg wordt verstaan: een zekerheid in de vorm van geld die wordt betaald vóór het gebruik van het gehuurde voertuig aan de verhuurder. De waarborg dekt de kosten van de huur, franchise bij eventuele schade en boetes indien de huurder zijn uiteindelijke rekening niet betaalt. 

Deze waarborg kan enkel worden voldaan door middel van autorisatie op kredietkaart of door betaling met debetkaart. Elke verhuur moet gedekt worden door een waarborg, tenzij de huurder met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder werd vrijgesteld. 

Binnen de 3 werkdagen na het inleveren van het voertuig, zal elke waarborg worden vrijgegeven of teruggestort op de rekening van de huurder, na aftrek van de bedragen die de huurder op basis van onderhavige algemene voorwaarden aan de verhuurder verschuldigd is. In geval van schade kan de vrijgave of storting van de waarborg worden uitgesteld tot de datum van afronding van het schadedossier. 

De waarborg wordt pas aan de huurder en/of borgsteller teruggegeven bij het terug binnenbrengen van het gehuurde voertuig, en nadat er opnieuw een tegensprekelijke en afgerekende digitale staat van het voertuig werd opgemaakt waaruit blijkt dat geen schade aan het voertuig werd vastgesteld. 

De huurder verleent een volmacht aan de verhuurder om de totaalprijs en/of de waarborg te debiteren alsook eventueel de annulerings- en andere kosten (bijvoorbeeld boetes) uit onderhavige algemene voorwaarden of in geval van schade de verschuldigde vergoedingen voor eigen risico. 

Artikel 16. 

De huurprijzen worden voor elk type voertuig vastgelegd, eveneens op basis van een kilometerforfait, beschreven op de huidige overeenkomst. De supplementair afgelegde kilometers zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke rubriek bij facturering. De bij deze overeenkomst vastgelegde prijsafspraken primeren te allen tijde op voorafgaande offertes, prijslijsten of gemaakte afspraken. De gehuurde voertuigen worden steeds opnieuw binnengebracht met volgeladen brandstoftank. 

Artikel 17. 

Behoudens andersluidende bepalingen op de huidige overeenkomst zijn alle facturen van de verhuurder op de voorziene vervaldag onmiddellijk betaalbaar mits overschrijving via de KBC-rekening toebehorende aan BKD EXPRESS met nr. BE24 7310 2936 8238. Elke factuur die niet op haar vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair schadebeding, gelijk aan 10% van het totaal factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. Bovendien zal elke factuur die niet op de vervaldag werd betaald van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar opleveren, tot op de dag van volledige betaling. Bovendien kan de verhuurder bij gebreke aan betaling van enige factuur op haar vervaldag, of ingeval de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders nalaat/nalaten één of meerdere van de contractuele verplichtingen te voldoen, doen overgaan tot ontbinding van huidige overeenkomst. Indien de huurder kan aantonen dat de verhuurder zijn contractuele verbintenissen niet zou hebben nageleefd, dan zal de verhuurder aan de huurder tevens een schadevergoeding verschuldigd zijn van maximaal 10% op het factuurbedrag en indien de verhuurder bepaalde bedragen die zij zou verschuldigd zijn aan de huurder niet tijdig betaalt, zal er tevens een gelijkaardige intrest verschuldigd zijn op deze bedragen aan de huurder. 8 

Artikel 18. 

De huurovereenkomst loopt af aan het einde van de overeengekomen huurperiode. Indien de huurder het gebruik van het voertuig na de overeengekomen huurperiode voortzet, wordt de huurovereenkomst niet beschouwd als verlengd. Artikel 1738 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Onverminderd het voorgaande blijven de verplichtingen van huurder van kracht, blijft het voertuig en het gebruik van het voertuig voor risico van huurder en blijft de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten in verband met het voertuig, tot het moment dat het voertuig weer in bezit is van verhuurder. 

In geval van schending van de inleverplicht zijn meerdere huurders hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld van de gezamenlijke schuldenaars. 

Als de huurder het voertuig of de voertuigsleutel niet teruggeeft (zelfs als er geen schuld is) aan de verhuurder aan het einde van de overeengekomen huurperiode, heeft de verhuurder het recht om een vergoeding te eisen die ten minste gelijk is aan het eerder overeengekomen huurtarief voor de duur van het achterhouden. 

De huurder is verplicht het voertuig na instructie ook tijdens de huurperiode aan de verhuurder terug te geven, indien hiervoor een geldige reden bestaat. Geldige redenen zijn met name het uitvoeren van inspectie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, het terugroepen door een fabrikant, het bereiken van een bepaald aantal kilometers of een bepaalde periode van bezit. In dit geval ontvangt de huurder bij inlevering van het voertuig een vervangend voertuig voor de resterende huurperiode volgens zijn geboekte voertuigcategorie. Indien de huurder het voertuig niet of niet tijdig aan de verhuurder teruggeeft in strijd met de bovenstaande instructies, heeft de verhuurder het recht om de contractuele relatie zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen na een eerdere mislukte waarschuwing en om schadevergoeding te eisen van de huurder. 

De verhuurder is gemachtigd om tegen de huurder/bestuurder ingestelde schadevorderingen namens de huurder te aanvaarden of te weigeren en om hiervoor iedere gepaste verklaring af te leggen naar haar redelijk oordeel. Indien vorderingen buitengerechtelijk of voor de rechter tegen de huurder/bestuurder worden ingesteld, dan is de huurder/bestuurder verplicht om dit onmiddellijk te rapporteren nadat de vordering is ingesteld. Indien de vordering voor de rechter wordt gebracht dan is de verhuurder verantwoordelijk voor het afhandelen van het juridisch conflict. De verhuurder heeft het recht om namens de huurder/bestuurder een advocaat onder de arm te nemen. De huurder/bestuurder moet de advocaat dan voorzien van een volmacht, alle benodigde informatie en de gevraagde documenten. 

Artikel 19. 

De partijen hebben het recht om de huurovereenkomst overeenkomstig de wettelijke bepalingen te beëindigen. De verhuurder kan de huurovereenkomst daarnaast onmiddellijk ontbinden om gewichtige redenen. Het volgende geldt in ieder geval als gewichtige reden: 

• verslechtering van de financiële omstandigheden van de huurder, 

• de gerechtvaardigde twijfel bij verhuurder dat huurder de huurprijs niet zal betalen, 

• niet-uitbetaalde incasso’s / bankcheques, 

• tegen de huurder gerichte handhavingsmaatregelen, 

• gebrekkig onderhoud van het voertuig, • oneigenlijk en onrechtmatig gebruik, 

• minachting voor de regels voor het gebruik van motorvoertuigen in het wegvervoer, 

• de onaanvaardbaarheid van de voortzetting van de huurovereenkomst, bijvoorbeeld als gevolg van een hoog schadepercentage. 

Als er meerdere huurovereenkomsten tussen de verhuurder en de huurder bestaan en de verhuurder het recht heeft om een huurovereenkomst te ontbinden, dan kan hij de andere huurovereenkomsten eveneens onmiddellijk ontbinden in het geval dat de voortzetting van de andere huurcontracten niet acceptabel is, omdat de huurder te kwader trouw handelt. Dit is onder meer het geval als de huurder: 

• een huurvoertuig opzettelijk beschadigt; 

• opzettelijk schade, die aan het huurvoertuig is ontstaan, verzwijgt of deze schade probeert te verbergen; 

• de verhuurder opzettelijk schade toebrengt; 

• met betaling van de huur van in totaal ten minste één week huur meer dan vijf bankwerkdagen in gebreke is; 9 

• een huurvoertuig gebruikt voor of bij het opzettelijk begaan van strafbare feiten. 

Indien de verhuurder een huurovereenkomst beëindigt, is de huurder verplicht om het voertuig met inbegrip van de voertuigdocumenten, alle accessoires en alle autosleutels onmiddellijk in te leveren bij de verhuurder. 

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of kosten van huurder of een bestuurder als gevolg van beëindiging, opzegging of ontbinding van de huurovereenkomst. 

Iedere opzegging, beëindiging of ontbinding van de huurovereenkomst(en) door de verhuurder, laat zijn overige rechten, waaronder het recht om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet. 

Artikel 20. 

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van de verhuurder, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere onvoorzienbare omstandigheden of oorzaken, die het uitvoeren van deze voorwaarden ernstig bemoeilijken. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van onnaspeurbare gebreken en mechanische problemen die zich zouden voordoen zonder enige fout of nalatigheid in het normale onderhoud. Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, is de huurder niet aansprakelijk ingeval van bewezen overmacht, met dien verstande dat financieel onvermogen en schade door een niet-identificeerbare derde (bv. diefstal of vandalisme) nooit als overmacht kunnen worden beschouwd. 

Artikel 21. 

Onze huurvoertuigen die onderworpen zijn aan de kilometerheffing voor vrachtwagens beschikken over een apparaat (OBU) om deze tol te voldoen. Het is de solidaire verantwoordelijkheid van de huurder en de bestuurder te waken over de correcte werking van de OBU en het toestel in te schakelen. Bij defect of niet-functioneren van de OBU dient de reisweg over tolwegen stopgezet te worden en de operator van het systeem onmiddellijk verwittigd te worden (zie instructies op het toestel). Alle directe en indirecte kosten die het gevolg zijn van een uitgeschakelde of afwezige OBU of van het nalaten van de melding van een defecte OBU volgens instructies zullen doorgerekend worden aan de huurder en/of bestuurder. Verhuurder houdt zich tevens het recht voor de identiteit van huurder en/of bestuurder door te geven aan de verbaliserende overheid voor rechtstreekse afhandeling. 

De kilometerheffing wordt aangerekend op forfaitaire basis, aan een vaste prijs per totaal afgelegde kilometer en/of per huurdag, ongeacht of het voertuig trajecten op betolde of niet-betolde wegen in België aflegde. De huurder-bestuurder staat zelf in voor de wettelijke verplichtingen inzake verschuldigde heffingen in het buitenland. (vb eurovignet, maut etc…) 

Artikel 22. 

Als verhuurder en titularis van een voertuig zijn wij wettelijk verplicht ten allen tijde de identiteit van de huurder kenbaar te maken in het kader van de identificatie van een overtreder inzake de wet op het wegverkeer. 

De verhuurder verklaart dat de gegevens van de klant op een beschermde hardware worden opgeslagen die enkel door de hiertoe bevoegde personen kan geconsulteerd worden. Deze gegevens worden enkel aangewend in het kader van elke wettelijke verplichting inzake de wet op het wegverkeer en de wet op de landsverzekering. De huurder kan gedurende dertig dagen zijn gegevens consulteren doch dit ontslaat de verhuurder niet van zijn plicht de contractuele gegevens in ongewijzigde vorm te bewaren. Elke aanvraag tot wijziging dient schriftelijk te gebeuren. 

De voertuigen van de verhuurder zijn uitgerust met een volgsysteem. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving enkel toegankelijk door een bevoegd persoon van de verhuurder. Het volgsysteem heeft tot doel het voertuig te beschermen tegen ontvreemding. De gegevens kunnen enkel vrijgegeven 10 

worden met een bevelschrift van een onderzoeksrechter of in het kader van een onderzoek naar verzekeringsfraude. 

Indien de klant toestemming heeft gegeven dat zijn gegevens mogen gebruikt worden voor contact per mail, sms, fax, post zullen deze enkel gebruikt worden voor communicatie met betrekking tot het huren van een voertuig en elke andere communicatie kaderend in de activiteiten van BKD EXPRESS. De gegevens worden in een beschermde omgeving opgeslagen en worden onder geen enkel beding voor andere commerciële doeleinden gebruikt dan deze geëigend aan de BKD EXPRESS. De huurder kan ten allen tijde zijn toestemming voor het gebruik van zijn gegevens intrekken. De gegevens worden dan niet meer voor intern commercieel doel aangewend maar worden conform de wettelijke verplichtingen wel nog bewaard. BKD EXPRESS verwijst naar het privacybeleid, opgenomen op haar website, waarvan de klant erkent kennis te hebben genomen en te hebben aanvaard. 

Artikel 23. 

Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting omtrent één of meer bepalingen van de huurovereenkomst, zullen enkel het Vredegerecht te Antwerpen en de Rechtbanken van het gerechtelijk Arrondissement Antwerpen bevoegd zijn. 

Aanvullende bepalingen voor het gebruik van de BKD-EXPRESS applicatie 

De huurder moet minstens 21 jaar oud zijn en reeds meer dan twee jaar in het bezit zijn van een geldig Europees rijbewijs dat hem toelaat een voertuig type B te besturen in België doorheen de volledige huur. Het voertuig mag alleen door de in het huurcontract genoemde bestuurders worden bestuurd, tenzij de verhuurder hier expliciet schriftelijk toestemming voor geeft. Indien het voertuig door andere dan de hierboven genoemde personen moet worden bestuurd, wordt voor elke extra bestuurder een toeslag in rekening gebracht. Bij het ophalen van het voertuig moeten de originele rijbewijzen van de eventuele extra bestuurders worden getoond. Het individuele huurcontract voor het digitaal huren van een voertuig komt tot stand op het moment dat de huurder deze start via de BKD-EXPRESS applicatie. De huurder is verplicht om voor het rijden te controleren of eventuele schade aan het voertuig al gedocumenteerd is. In het geval dat het voertuig nieuwe schade vertoont, moet de huurder de verhuurder in de BKD-EXPRESS applicatie informeren via de bijbehorende functie. 

Als u zich registreert voor digitale verhuur in de BKD-EXPRESS applicatie, wordt uw smartphone een virtuele autosleutel. 

De startonderbreker wordt gedeactiveerd wanneer de auto wordt geopend. De huurder dient ervoor te zorgen dat het voertuig in geopende toestand niet voor derden toegankelijk is. Zodra de huurder de huurperiode via de BKD-EXPRESS applicatie heeft beëindigd, kan het voertuig niet meer worden gestart. 

De huurder mag de toegangsgegevens voor de BKD-EXPRESS applicatie en zijn pincode voor het ontgrendelen van voertuigen niet aan derden doorgeven en dient ervoor te zorgen dat deze niet voor derden toegankelijk zijn. Schriftelijke gegevens van de pincode mogen niet in de directe omgeving van de toegangsgegevens worden opgeslagen en mogen niet onbeveiligd op een smartphone worden opgeslagen. Verlies van toegangsgegevens of pincode moet onmiddellijk aan de verhuurder worden gemeld via e-mail ((*)). De toegangsgegevens en de pincode zijn niet overdraagbaar. 

De verhuurder vraagt dat de huurder met regelmatige tussenpozen aantoont dat hij in het bezit is van een geldig rijbewijs in de BKD-EXPRESS applicatie. Indien de huurder gebruik wenst te maken van diensten zoals digitale verhuur, dient hij zijn rijbewijs aan de verhuurder te tonen alvorens een verhuur te starten volgens het proces dat door de verhuurder in de BKD-EXPRESS applicatie is gespecificeerd. 

De huurder is verplicht om de verhuurder via e-mail ((*)) op de hoogte te stellen van de intrekking van zijn rijbewijs, evenals over alle omstandigheden waarbij een beperking op het rijbewijs wordt gesteld (bijvoorbeeld beperking van het rijbewijs , tijdelijke inbeslagname of confiscatie van het rijbewijs of een gerechtelijk of officieel rijverbod). Bij intrekking van het rijbewijs of het optreden van andere omstandigheden waarbij een beperking aan het rijbewijs wordt opgelegd (bijvoorbeeld beperking van het 11 

rijbewijs, tijdelijke inbeslagname of confiscatie van het rijbewijs of een gerechtelijk of officieel rijverbod) is de huurder verboden van het gebruik van de app voor het huren van voertuigen. Indien een van de bovengenoemde omstandigheden zich voordoet, vervalt of wordt het recht om een gehuurd voertuig te besturen per direct opgeheven.